Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

REKRUTACJA

Rekrutacja do klas pierwszych 

na rok szkolny 2022/2023

odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez

Elektroniczną Platformę Edukacyjną    http://eped.pl      

Procedura rekrutacji:

 1. złożenie wniosku elektronicznego
 2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
 3. dostarczenie podania tylko do szkoły pierwszego wyboru 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu

na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:

Art. .154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), §11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz 493 z późn. zm.)

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego, który określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań Komisji należy opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji, sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły lub w sposób indywidualny.
 2. Kandydaci do Szkoły Branżowej II stopnia podania składają w sekretariacie szkoły (poza systemem EPED).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin od 22 maja do 21 czerwca 2023r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

Termin  do 12 lipca 2023r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin do 13 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.

Termin 14 lipca 2023r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin do 17 lipca 2023r.

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Termin od 23 czerwca do 20 lipca 2023r.

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin 21 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.

 1. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 decydują:

a) suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali liczbowej dla zadań z 3 zakresów:

język polski (wynik w % * 0,35) – max. 35 pkt.

matematyka (wynik w % * 0,35) – max. 35 pkt.

język obcy nowożytny (wynik w % * 0,3) – max. 30 pkt.

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czyli za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

 1. d) suma punktów pochodzących z przeliczenia innych osiągnięć kandydata, za uzyskanie:

w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 punkty

– krajowym – 3 punkty

– wojewódzkim – 2 punkty

– powiatowym – 1 punkt

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się kryteria zgodnie z zapisami określonymi w/w podanym rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum decydują:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wg wartości podanych pkt 4, ppkt a niniejszego regulaminu;

b) liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów jak:

– język polski,

– język obcy II.1

– matematyka,

– informatyka – wg wartości podanych pkt 4, ppkt b niniejszego regulaminu

c) liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – podane pkt 4, ppkt c niniejszego regulaminu;

d) liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -podane pkt 4, ppkt d niniejszego regulaminu.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia decydują:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wg wartości podanych w pkt 4, ppkt a niniejszego regulaminu;

b) liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak: -język polski,

– język obcy II.1,

– matematyka,

– informatyka – wg wartości podanych pkt 4, ppkt b niniejszego regulaminu;

c) liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – podane pkt 4, ppkt c niniejszego regulaminu;

d) liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – podane pkt 4, ppkt d niniejszego regulaminu.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą liczbą punktów.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu i dysponowaniu wolnymi miejscami, na dolnej granicy punktów uprawniających do przyjęcia, brane są pod uwagę następujące kryteria (poniższe uprawnienia należy poświadczyć odpowiednimi zaświadczeniami, mają one jednakową wartość):

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowane kandydata przez rodzica,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja przygotowuje listy przyjętych uczniów do klas pierwszych wraz z uzyskaną punktacją.
 2. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych są :

– łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,

– ocena z zachowania,

– średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów

przeprowadzane są w

Centrum Medycyny Pracy 

ul. Pestalozziego 6a, 82-300 Elbląg

Wskazana jest rejestracja telefoniczna

nr tel. 55 641 20 05