Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to euk-87636.eukservers.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/orgds8.txt (port 80)

Regulamin pracy

R E G U L A M I N   P R A C Y
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
wprowadzony na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
1) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(tekst jednolity Dz. U. 1998/21/94 ze zm.)
2) Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(tekst jednolity Dz. U. 2001/79/854 ze zm.)
3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. 2006/97/674 ze zm.)
4) Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. 2004/256/2572 ze zm.)
5) Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. Nr 23, poz. 1458)
6) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.)
§ 2
Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 3
Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez
względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane
stanowisko.

§ 4
Przed dopuszczeniem do pracy, każdy pracownik zostaje zapoznany
z Regulaminem pracy. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią
zostanie dołączone do akt osobowych.
§ 5
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Elblągu.
2. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą
w stosunku pracy.

II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
§ 6
Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1. Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi
kwalifikacjami,
2. Terminowego otrzymania wynagrodzenia za pracę,
3. Wypoczynku w dniach wolnych od pracy oraz urlopu, jednakowego
i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych
obowiązków,
4. Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.
§ 7
1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą jego pracy, jeżeli nie
są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole, wykorzystywać go
w sposób najbardziej efektywny,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów p/ppoż.,
4) dbać o dobro szkoły, chronić jego mienie oraz zachować
w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę,
5) zawiadamiać kadry – kierownika gospodarczego o zmianie miejsca
zamieszkania, kontaktowych numerach telefonów, osobistych kont
bankowych, na które przekazywane jest wynagrodzenie,
6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
7) przestrzegać zasad współżycia społecznego, nie naruszać godności
osobistej pracowników oraz dzieci młodzież uczącą się w szkole,
8) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
9) dbać o bezpieczeństwo przebywających w szkole uczniów,
10) Przestrzegac przez pracowników zatrudnionych na stanowisku
nauczyciela ustaleń art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustawy
o systemie oświaty,
§ 8
1. Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy
mogące stanowic przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia ( art. 52 § 1 KP) z winy pracownika uznaje się:
1) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się lub po spożyciu alkoholu
w czasie pracy lub miejscu pracy,
2) zakłócanie porządku w miejscu pracy,
3) niewykonywanie poleceń przełożonych wynikających ze stosunku
pracy,
4) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników,
rodziców, uczniów, interesantów oraz naruszanie ich godności
osobistej,
5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy
oraz przepisów p/ppoż.,
6) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych
przepisach
§ 9
Na ternie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia

III. CZAS PRACY

§ 10
1. Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekraczać 40 godzin tygodniowo.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
b) inne czynniki wynikające z zadań statutowych szkoły,
c) zajęcia i czynniki związane z przygotowaniem do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Czas pracy administracji i pracowników obsługi wynosi 40 godzin
w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym.
5. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku,
6. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
§ 11
Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
1. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze rozpoczynają i kończą pracę
według ustaleń zarządzonych przez dyrektora.
2. Nauczyciele rozpoczynają i kończą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przy czym
obowiązuje ich przybycie, co najmniej na 5 minut przed rozpoczęciem w/w
zajęć.
3. Nauczyciel – pedagog szkoły, nauczyciel – bibliotekarz rozpoczyna i kończy
pracę wg odrębnych ustaleń.
4. Nauczycieli obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.
5. Wszystkich nauczycieli obowiązuje obecność na zebraniach rady
pedagogicznej i innych zebraniach wg zarządzeń dyrektora.
6. Pracownicy administracji wykonują pracę w godzinach: 730
– 1530
.
W wyjątkowych wypadkach na prośbę pracownika administracji,
pracodawca może zmienic godziny pracy.
7. Pracownicy obsługi rozpoczynają i kończą pracę wg harmonogramu
opracowanego przez kierownika gospodarczego.
8. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
§ 12
1. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej
6 godzin, mogą korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do
czasu pracy: czas rozpoczynania i kończenia przerwy ustalają kierownicy
komórek organizacyjnych w porozumieniu z pracownikami.
2. Nauczyciele maja prawo do przerwy w pracy zgodnie z ustalonymi
przerwami w zajęciach lekcyjnych.
3. Nauczyciele nie mają przerwy, gdy zostali wyznaczeni do pełnienia
dyżurów zgodnie z planem dyżurów nauczycieli.
§ 13
1. Praca nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00
– 6.00, za każdą godzinę
przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.
2. Dodatkowe dni wolne od pracy zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem
dyrektora szkoły.
§ 14
1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi
od pracy.
2. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonaną pomiędzy godz.
6.00 w tym dniu, a godz. 6.00 następnego dnia.
§ 15
Przebywanie pracowników na terenie zakładu poza godzinami pracy, może
mieć miejsce tylko w uzasadnionym przypadku po uzyskaniu zgody
bezpośredniego przełożonego.
§ 16
1. Przyjście do pracy pracownicy administracji i obsługi potwierdzają wpisem
na liście obecności.
2. Wyjście w czasie pracy potwierdzają wpisem w zeszycie wyjść.
3. Nauczyciele dokumentują przyjście do pracy w dziennikach lekcyjnych
lub zajęć pozalekcyjnych.
4. Pedagog szkolny i nauczyciele bibliotekarze dokumentują przybycie do
pracy i wyjście z pracy wpisem w dziennikach pracy.
5. Nauczyciele dokumentują obecność na posiedzeniach rady pedagogicznej
względnie innych zebraniach na listach obecności.
6. W razie spóźnienia się do pracy nauczyciel zobowiązany jest zgłosić
spóźnienie i wyjaśnić na piśmie przyczyny wicedyrektorowi.
§ 17
1. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana, czy jest to
nieobecność usprawiedliwiona.
2. W czasie nieobecności pracownika, jego bezpośrednio przełożony
decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.
§ 18
1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej
miejscowości nieokreślony w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie
polecenia służbowego tzw. delegacja.
2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości, wynagrodzenie o
pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie
wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był
kontrolowany.

IV. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
§ 19
Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1. Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu
pracy, a także osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich
uzdolnień i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2. Zaznajomienia podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami,
3. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz
prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
5. Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6. Zaspakajania w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb
pracowników,
7. Niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakikolwiek form
dyskryminacji – równego traktowania kobiet i mężczyzn.
8. Niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od
wcześniejszego rozliczenia,
9. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
10. Pracodawca ustala zagrożenia występujące na stanowisku pracy zapisując je
w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
11. Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracownika z kartą oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku pracy, co zostaje potwierdzone złożeniem przez
pracownika odpowiednim pisemnym oświadczeniem.
§ 20
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1. Wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie,
w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub
zasadami współżycia społecznego,
2. Określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie
z postanowieniami umów o pracę i przepisami,

V. OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA
I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
§ 21
1. Jakkolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na pleć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, ze
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na
zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – jest
niedopuszczalna.
§ 22
1. Pracownicy muszą być równo traktowani w zakresie:
1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
2) warunków zatrudnienia,
3) awansowania,
4) nagradzania i karania,
5) dostępu do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§ 23
1. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub
kilku przyczyn wymienionych w § 21 jest lub mógłby być traktowany
w porównywalnej sytuacji gorzej niż inni pracownicy.
§ 24
1. Dyskryminowanie pośrednie ma miejsce wówczas, gdy występują
dysproporcje w zakresie warunków zatrudniania na niekorzyść wszystkich
lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionych
przyczynami określonymi w § 21.
2. Przejawem dyskryminowania jest także:
1) zachęcanie innych do naruszania zasady równego traktowania
w zatrudnianiu,
2) zachowanie naruszające godność albo upokarzające pracownika.
§ 25
1. Dyskryminowanie ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane
zachowanie o podłożu seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika,
a naruszające jego godność.
§ 26
1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową
pracę.
2. Wynagrodzenie takie musi obejmować wszystkie składniki wynagrodzenia,
a także inne świadczenia związane z pracą.
§ 27
1. Pracownik, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego
traktowania w zatrudnianiu, ma prawo do odszkodowania w wysokości
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na mocy
odrębnych przepisów.
§ 28
1. W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca oraz pracownicy
zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1) Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest szanować przekonania
światopoglądowe, religijne i polityczne innych pracowników oraz
przestrzegać ich prawa do prywatności.
2) Pracodawca i pracownicy zobowiązani są z szacunkiem traktować
każdego pracownika,
3) Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego
lub seksualnego dręczenia pracowników,
4) Każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu,
szykanowaniu lub naruszaniu godności pracowników,
5) Zakazane jest używanie obraźliwego języka w stosunku zarówno do
pracodawcy, jak i pracowników,
6) Szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego
wyrażania poglądów, opinii i uwag na temat warunków i zasad
organizacji pracy lub na inne dowolne tematy.

VI. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY
§ 29
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego
urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu
pracy i karty nauczyciela.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami nabywają prawo do urlopu zgodnie
z zasadami określonymi w art. 154 § l Kodeksu pracy:
a) 20 dni roboczych -jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
b) 26 dni roboczych -jeżeli pracownik jest zatrudniony, co najmniej 10 lat.
3. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 64 i 66
Karty Nauczyciela wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i
letnich
4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej
jedna część wypoczynku powinna trwać 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
pracodawcy,
5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy
może być udzielony poza planem urlopów.
6. Część urlopu niewykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy
wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania
ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas
do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany
udzielić w terminie późniejszym.
7. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by
otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia urlopu: w przypadku znacznego wahania wysokości
wynagrodzenia okres może być przedłużony do 12 miesięcy.
9. Pracownik administracji i obsługi ma prawo do żądania czterech dni urlopu
wypoczynkowego ·w roku kalendarzowym w terminie przez niego
wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej
w dniu rozpoczęcia urlopu.
7. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz przejścia na emeryturę,
pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop.
8. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu
bezpłatnego.
§ 30
1. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu
bezpłatnego pracownikowi:
1) W celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem ( urlop
wychowawczy)
2) Dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3) Podejmującemu naukę w szkole lub formach pozaszkolnych bez
skierowania pracodawcy,
4) Na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem
pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji
w charakterze pracownika.
§ 31
1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest
obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wykonywania zadań lub
czynności:
1) Ławnika w sądzie,
2) Członka komisji pojednawczej,
3) Obowiązku świadczeń osobistych,
4) Wykonywanie doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji
związkowej, jeżeli ta czynność nie może by wykonana w czasie
wolnym od pracy (art. 31 p. 3 ust. o związkach zawodowych),
5) Stawienia się na wezwania organu administracji rządowej lub
samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds.
wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby
Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
6) Przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych
przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,
o zwalczaniu gruźlicy lub badań stanu zdrowia na określonych
stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań
w czasie wolnym od pracy,
7) Oddanie krwi lub przeprowadzenie przez stację krwiodawstwa
okresowych badań lekarskich,
8) Stron lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.
§ 32
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia
ważnych spraw osobistych i rodzinnych, które wymagają załatwienia
w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdzie zachodzi
nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas
odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
3. Wszystkie wyjścia w godzinach pracy nauczycieli są obowiązkowo
zapisywane w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela wychodzącego, a
zajęcia zastępcze przez nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo.
4. Nad prawidłowością zapisów czuwają wychowawcy klas, a kontrolują
wicedyrektorzy.
§ 33
1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni,
zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy
i przewidywanym czasie jej trwania.
2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za
pośrednictwem innej osoby.
3. W przypadku nieobecności w pracy, pracownik ma obowiązek przedłożenia
usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawi się do pracy.
§ 34
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas
obejmujący:
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo
zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki,
ojczyma lub macochy,
2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego
siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby
pozostającej na utrzymaniu pracownika lub jego bezpośrednią opieką.
§ 35
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.

VII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ
CHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§ 36
1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne
przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
1) Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy o
ochronie przeciwpożarowej,
2) Uczestniczyć w szkoleniach pracowników w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy,
3) Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,
4) Poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim,
12
5) Niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w
miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
6) Lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu
obowiązków dotyczących BHP,
7) Zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego.
3. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów
wymienionych w ust. 2, w szczególności przez wydawanie stosownych
poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń lub zapewnienie
niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy.
4. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:
1) Organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający
bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) Zapoznania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami o ochronie p/ppoż. i przeprowadzania szkoleń w tym
zakresie,
3) Kierowania pracowników na badania lekarskie.
§ 37
1. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
2. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej określa ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu
3. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego
pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez
pracodawcę.
4. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania
na danym stanowisku pracy.
5. Pracownikom przysługują następujące środki do mycia: mydło w płynie
w dozownikach i ręczniki papierowe na bieżąco uzupełniane do wspólnego
użytkowania w umywalni, czy też w pokoju nauczycielskim.
6. Pranie odzieży roboczej należy do pracodawcy.
1) Na pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi i nauczycielom
wychowania – fizycznego przysługuje przydział indywidualny
w ilości 400 g proszku do prania / na miesiąc.
2) Pozostałym pracownikom w ilości 400g proszku dwa razy w roku.
§ 38
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa
i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się
od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie nasuwa zagrożenia, o którym
mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się do wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca
zagrożenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.

VIII. OCHRONA PRACY KOBIET
§ 39
Nie wolno zatrudniać kobiet:
1) Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:
Przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
a) jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 15 kg na osobę
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 25 kg na osobę,
Przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody):
a) jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 10 kg na osobę,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 20 kg na osobę.
2) Przy pracach, o których jest mowa w ust. 1, kobiety w ciąży:
a) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg, przewozić
ciężary nieprzekraczającej połowy w/w norm,
b) po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie,
przenoszenie, przewożenie ciężarów.
3) Przy pracach w warunkach narażania na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą
być przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników
bezpośrednio narażonych.
4) W ciąży przy pracach w warunkach narażenia na działanie pola
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, prace w narażeniu na
promieniowanie jonizujące w warunkach, w których istnieje możliwość
działania na kobietę dawek większych od 0,3 dopuszczalnej wartości ustalonej
dla pracowników narażonych bezpośrednio.
§ 40
Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować
sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może
przekraczać norm określonych w § 39 ust. 1.
§ 41
1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w
porze nocnej.
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce
zamieszkania.
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody
zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również
delegować poza stałe miejsce pracy.
§ 42
1. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobiety w ciąży:
1) Zatrudnione przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2) W razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze
względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan
ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
§ 43
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych
przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.
Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw
w pracy po 45 minut każda.
2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na
karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6
godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA
§ 44
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej
pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości
świadczonej pracy.
§ 45
1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie
może być niższe od niniejszego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1) wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
3) dodatku stażowego.
§ 46
Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi,
przyznawania dodatków określa Regulamin Wynagradzania Pracowników
Samorządowych Nie Będących Nauczycielami.
§ 47
1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym
oraz dodatkiem motywacyjnym dla nauczycieli płatne jest, co miesiąc z góry
w dniu 1 każdego miesiąca.
2. Pracownikom niebędącym nauczycielami wynagrodzenie wypłacane jest z dołu
w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie tj. od 25 do 31 dnia miesiąca ,
a miesiącu grudniu na 3 dni robocze przed Świętami Bożego Narodzenia.
3. Pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków
chorobowych i opiekuńczych zmniejsza się składniki wynagrodzenia, oprócz
wysługi lat, proporcjonalnie do ilości dni nieobecności pracownika
spowodowanej chorobą lub opieką.
4. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
nauczycielom wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art.39 pkt 3
KN).
5. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu
dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac
zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
§ 48
1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo
osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie, gdy nie
może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i
nie złożył pisemnego sprzeciwu, co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do
rąk współmałżonka.
2. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazane na rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy.
3. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca
się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
§ 49
1. Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
1) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
4) inne należności na potrącenia, których pracownik wyraził zgodę.

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
§ 50
1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości
przyczyniają się do wykonywania zadań szkoły mogą być przyznawane
nagrody i wyróżnienia:
1) Nagroda pieniężna,
2) Pochwała pisemna,
3) Pochwała publiczna,
4) Dyplom uznania.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem nagród obowiązującym w
szkole.
§ 51
Pracownicy mogą otrzymywać nagrody i odznaczenia przewidziane właściwymi
przepisami prawa.

X. DYSCYPLINA PRACY
§ 52
1. Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia
przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) Wypadek lub choroba powodujące niezdolność pracownika lub izolacja
z powodu choroby zakaźnej,
2) Wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez
pracownika osobistej opieki,
3) Okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4) Nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5) Konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach
do 8 godzin do zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania
uniemożliwiły odpoczynek nocny.
§ 53
1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej
pracownik winien uprzedzić swego przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub
spóźnienia się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić
zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania
w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym
osobiście lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę uważa się
datę stempla pocztowego.
4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego
izolacją z powodu choroby zakaźnej,
2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez
pracownika osobistej opieki,
pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając
przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do
pracy.
§ 54
1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwioną
należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.
2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest
obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.
§ 55
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego
porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych, mogą być stosowane kary:
1) kara upomnienia
2) kara nagany.
§ 56
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora szkoły, a
następnie do Sądu Pracy w Elblągu
§ 57
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie
pracy – może być zastosowana kara pieniężna.
§ 58
Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łączna kara pieniężna nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek
pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
§ 59
1. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech
miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§ 60
1. Kary stosuje dyrektor i zawiadamia pracownika na piśmie. Odpis pisma
składa do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa,
pracownik może w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu
wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia
jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie
o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 61
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują Dyrektor oraz
wicedyrektorzy.
§ 62
W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.
§ 63
Dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor przyjmuje pracowników
w wyznaczonym terminie w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.
§ 64
Każda osoba, która ma interes prawny lub faktyczny, ma prawo wglądu w
regulamin pracy oraz prawo dokonywania odpisów i kserokopii.
§ 65
Nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z
treścią regulaminu, co potwierdza oświadczeniem i zobowiązaniem do jego
przestrzegania.
§ 66
Do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest Dyrektor
szkoły po uzyskaniu akceptacji związków zawodowych.
§ 67
1. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników przez umieszczenie
go na stronie internetowej szkoły www.zsz1el.pl
2. O zmianach treści regulaminu informuje się w sposób przyjęty w szkole.
§ 68
Zmiana regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, w jakim został ustalony.
§ 69
Zmienione postanowienia regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14
dni od daty podania ich do wiadomości.
§ 70
Regulamin został przyjęty w uzgodnieniu z działającymi w szkole organizacjami
związkowymi.
§ 71
Regulamin pracy wchodzi w życie w dniu podania go do wiadomości w sposób
określony w § 67

Elbląg, dnia 2011-12-13

Związki Zawodowe

…………………………

Dyrektor
………………………

20
Załącznik nr 1
TABELA
środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
Lp. Stanowisko
pracy
Zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – środki ochrony indywidualnej
Okres używalności
1
Nauczyciel
bibliotekarz
R – fartuch do zużycia
2 Nauczyciel w-f
R – dres
R – obuwie sportowe
R – spodenki gimnastyczne
R – koszulka
36
24
12
12
3
Kierownik
gospodarczy
O – fartuch roboczy do zużycia
4 Konserwator
R – ubranie robocze , kombinezon
lub fartuch drelichowy
R – trzewiki robocze
O – rękawice ochronne
O – okulary ochronne
18
24
do zużycia
do zużycia
5 Szatniarz
R – fartuch roboczy
R – obuwie
18
12
6 Sprzątaczka
R – fartuch roboczy
R – obuwie
O – rękawice gumowe
12
12
do zużycia
7 Woźny
R – fartuch roboczy
R – obuwie
O – kamizelka ocieplana
O – rękawice ochronne
18
12
4 okresy zimowe*
do zużycia
* Okres zimowy: 01. 10 – 31. 03.