Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

„Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

I Informacje ogólne

Zespół Szkół Technicznych bierze udział w projekcie stworzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Projekt realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Okres realizacji projektu: 02 października 2017 r. – 31 marca 2022 r.

Wartość ogółem projektu to 5 226 685,86 zł, w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania wartości: 89,94%

 

II Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

 

III Główne zadania

W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące zadania:

 • Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych doradcy edukacyjno-zawodowego w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych
  (dwie edycje – w Elblągu i  Olsztynie) przez osoby realizujące zadania doradztwa w szkołach i placówkach kształcenie zawodowego, które nie posiadają kwalifikacji z tej dziedziny;

 • Podnoszenie kompetencji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych
  poprzez warsztaty, konferencje, wykłady otwarte, konkursy dotyczące doradztwa zawodowego;

 • Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery- SPInKa,
  wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia efektywnego doradztwa zawodowego;

 • Zewnętrzne wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
  w obszarze doradztwa 

 

IV Grupy docelowe:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

 

V Efekty i produkty:

 • uzyskanie kwalifikacji z doradztwa zawodowego przez min. 48 nauczycieli,

 • utworzenie 60 SPIneK,

 • stworzenie systemu doradztwa zawodowego,

 • stworzenie systemu informacji dotyczącego doradztwa zawodowego dla województwa,

 • nawiązanie współpracy z WUP, W-M SSE, PUP, organizacjami branżowymi pracodawców,

 • organizacja lub uczestnictwo pod szyldem projektu działań wspierających doradztwo zawodowe w szkołach: warsztaty, konkursy, wykłady otwarte, studia podyplomowe, targi pracy, targi edukacyjne, spotkania z pracodawcami.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.warmiaimazurydoradztwemzawodowymstoi.pwsz.elblag.pl