Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Rekrutacja do projektu

 

Do 22 września br. trwa rekrutacja do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
o projektu unijnego pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

 • organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
 • organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym
 • do wsparcia w projekcie,
 • organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja prowadzona jest w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych w okresie            od 11 do 22 września br.:

 • w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
 • Zespole Szkół Gospodarczych – technikum,
 • Zespole Szkół Mechanicznych – technikum.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u dyrektora szkoły, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są
w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA  uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria dostępu:

 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.

Kryteria punktowe:

 • osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) – 1pkt.,
 • niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) – 1pkt.,
 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie,        w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 1pkt.,
 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 3pkt.,
 • zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) – 1pkt.

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

11.09.2017