Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Opis projektu

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia   w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Zespół Szkół Gospodarczych- technikum, Zespół Szkół Mechanicznych- technikum) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprze zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017 r.-30.04.2019 r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu  w liczbie 58 osób.  Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale  22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia i będą polegały na:

  • modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
  • doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
  • -realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
  • realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja niniejszego projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r.

Budżet projektu wynosi   8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

16.08.2017