Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
w Elblągu,

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ecuw.elblag.eu lub nr tel. tel. 55 625 68 08

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2019.1148);

4) Dane osobowe Pana/Pani przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony
 w tych przepisach;

5) Podanie danych jest:

– obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

– dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

6) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

Inspektor Ochrony Danych – Artur Gronek

Z-ca IOD Maria Drezner

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych

ul.Saperów 14C

82-300 Elbląg