Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Realizacja projektu

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 w Elblągu realizuje projekt „LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy“, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: PRWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, zgodnie z umową o dofinansowanie RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16 z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, powiązanych z profilem kształcenia naszych uczniów, w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów, szkoleń oraz praktyk i staży przy udziale przedsiębiorców.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 29 uczniów (7 uczniów klasy operator obrabiarek skrawających, 7 uczniów klasy technik odlewnik oraz 15 uczniów klasy technik pojazdów samochodowych).

Do tej pory Uczestnicy projektu przeszli szkolenie z zakresu kompetencji miękkich pt. ” Skuteczne zarządzanie samym sobą”. Tematyka kursu dotyczyła m.in. organizacji pracy, zarządzanie czasem, podnoszenia poczucia własnej wartości, określanie własnych kompetencji oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych.

Kolejnymi kursami, zorganizowanymi w zależności od kierunku kształcenia Uczestnika projektu, były:

– kurs „Spawania rur i blach spoinami pachwinowymi metodą TIG”

– kurs „Dokumentacja odlewnicza i procesy wykonywanie odlewów”

– kurs „Prawo jazdy kategorii B”

Uczestnicy projektu, kształcący się w klasie operator obrabiarek skrawających od 8.05.2018 rozpoczęli staż pt. ”Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi różnymi metodami”. Staż odbywa się w 4 zakładach pracy tj. PROXMUS, METAL EXPERT Sp. z o.o. Sp.J., STOKOTA Sp. z o.o. , PPŁŚ Andrzej Szumko Sp. J. i ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia praktycznego, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w realnych warunkach pracy, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży mechanicznej oraz lepsze powiązanie oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy.