Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to euk14.eukhosting.net's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

 • (none)/orgds8.txt (port 80)

Rekrutacja do projektu

 

Do 22 września br. trwa rekrutacja do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
o projektu unijnego pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

 • organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
 • organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym
 • do wsparcia w projekcie,
 • organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja prowadzona jest w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych w okresie            od 11 do 22 września br.:

 • w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
 • Zespole Szkół Gospodarczych – technikum,
 • Zespole Szkół Mechanicznych – technikum.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u dyrektora szkoły, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są
w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA  uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria dostępu:

 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.

Kryteria punktowe:

 • osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) – 1pkt.,
 • niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) – 1pkt.,
 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie,        w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 1pkt.,
 • nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 3pkt.,
 • zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) – 1pkt.

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

11.09.2017

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to elblag.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

 • elblag.vaultpos.com/links.txt (port 80)
Polub nas na Facebook