Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Przeciwskazania do nauki zawodu

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Predyspozycje psychologiczno-fizyczne do wykonywania zawodu mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych to :Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtu, koncentracja i podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników, dokładność, samokontrola, skrupulatność, dociekliwość, myślenie analityczne. Zainteresowania techniczne, otwartość na nowe rozwiązania techniczne, uzdolnienia manualne.

Przeciwwskazaniami do zatrudnienia w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych są:

1. wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego; daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,

2. choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,

3. obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,

4. skłonność do uczuleń,

5. przewlekłe schorzenia układu oddechowego,

6. zaburzenia równowagi i świadomości,

7. zaburzenia psychiczne,

8. epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

 

ELEKTRYK

Ważne jest, aby osoba pracująca w zawodzie posiadała następujące sprawności

sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie

głębi umożliwiające ocenę odległości), widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów

przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła), ostrość słuchu, zmysł równowagi,

czucie dotykowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybki refleks, spostrzegawczość,

zręczność rąk, brak lęku wysokości.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna, rozumowanie logiczne, dobra pamięć, wyobraźnia i myślenie twórcze, łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, uzdolnienia techniczne (umiejętność posługiwania się rożnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych).

Od elektryka oczekuje się następujących cech: dokładność, umiejętność pracy w szybkim tempie, umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, umiejętność współdziałania,

samokontrola, samodzielność, cierpliwość, wytrwałość, ciekawość, gotowość do pracy

w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

W pracy w zawodzie nie występują choroby zawodowe. Podjęcie pracy w zawodzie uniemożliwiają następujące przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, zaburzenia ruchu w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia węchu, epilepsja i inne choroby przebiegające z utratą przytomności, wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa czy pocenie się dłoni. Zawodu elektryk nie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnościami.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

· Zainteresowania techniczne,

· Wysoki poziom spostrzegawczości,

· Zdolność koncentracji uwagi,

· Zrównoważenie.

· Wyobraźnia przestrzenna.

· Zamiłowanie do dokładnej pracy.

· Koordynacja zmysłowo – ruchowa.

 

Przeciwwskazania zdrowotne

· Zaburzenia psychiczne.

· Zaburzenia równowagi i świadomości.

· Wady wzroku nie poddające się korekcji (wzrokowa kontrola pracy).

· Brak widzenia obuocznego (obsługa maszyn w ruchu)

· Uszkodzenia narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy maszyn (hałas).

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Ważne jest, aby pracownik pracujący w zawodzie lakiernik posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, widzenie o zmroku, ostrość słuchu, zmysł równowagi, czucie dotykowe, koordynacja wzrokowo–ruchowa, szybki refleks, spostrzegawczość, sprawność rąk.

W pracy w zawodzie lakiernik ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna,

rozumowanie logiczne, jak również uzdolnienia techniczne, tj. umiejętność posługiwania się

różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich

zasad działania, umiejętność wykonywania montażu oraz demontażu elementów.

Od lakiernika oczekuje się następujących cech: cierpliwości, dokładności, samodzielności, kreatywności, skuteczności, odpowiedzialności. Osoba, która nie posiada cierpliwości, nie poradzi sobie z pierwszymi, żmudnymi etapami nauki zawodu (szpachlowaniem, polerowaniem, szlifowaniem), nie mówiąc o samym lakierowaniu (na powierzchni nie mogą powstać żadne zacieki i chropowatości). Przy nakładaniu lakieru i dobieraniu kolorów trzeba wykazać się ponadto dokładnością, starannością, wyczuciem koloru i spostrzegawczością.

Inną ważną cechą szczególnie pożądaną u lakierników zatrudnionych przy taśmie

produkcyjnej jest umiejętność pracy w warunkach monotonnych.

W pracy w zawodzie istnieje zagrożenie następującymi chorobami zawodowymi:

– pylica płuc, choroba spowodowana pyłami przemysłowymi,

– astma zawodowa – zwana astmą izocyjanianową,

– choroby skóry – przewlekłe zapalenia, niegojące się podrażnienia, wypryski, wykwity,

przebarwienia,

– przewlekłe choroby narządu ruchu.

Podjęcie pracy w zawodzie uniemożliwiają następujące przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie:

– nierozróżnianie barw,

– niedowład kończyn dolnych,

– niedowład kończyn górnych,

– choroby wzroku niedające się skorygować okularami lub soczewkami,

– choroby kręgosłupa.

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (praca pod nadzorem), głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

 

KIEROWCA MECHANIK

WYMAGANIA:

W tym zawodzie niezbędne są zarówno kompetencje miękkie jak i odpowiednie cechy fizyczne związane z wytrzymałością na stres i szybkie tempo pracy. Charakter pracy wymaga od kierowcy mechanika:

– szybkiego refleksu, spostrzegawczości, zdolności koncentracji, jak i podzielności uwagi, czy umiejętności śledzenia kilku bodźców jednocześnie.

Bardzo przydatna w tym zawodzie jest tak że umiejętność pracy w warunkach monotonnych oraz wytrzymałość na długotrwały wysiłek, ponieważ kierowanie samochodem przez wiele godzin jest pracą bardzo wyczerpującą.

Praca w tym zawodzie wymaga również wysokiej odporności emocjonalnej, samokontroli.

Cechą pożądaną jest wytrwałość i cierpliwość oraz umiejętność podporządkowania się przepisom. Niezbędna jest odpowiedzialność.

PRZECIWWSKAZANIA:

Choroby organiczne układu nerwowego ujawniające się w postaci trwałych postępujących niedowładów, takie jak na przykład stwardnienie rozsiane czy stwardnienie powrózków bocznych rdzenia kręgowego dyskwalifikują każdego kandydata na kierowcę mechanika.

Przeszkodą jest tak żebrak umiejętności rozpoznawania barw, poza tym wykluczone są również takie schorzenia jak: padaczka, cukrzyca, wady wzroku nie poddające się korekcie przy pomocy szkieł optycznych, wady słuchu, choroby ograniczające sprawność ruchową kończyn, przewlekłe choroby układu oddechowego (w tym astma), przewlekłe choroby skóry rąk, choroby układu krążenia, wady serca, choroby psychiczne.