Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
w Elblągu


Uchwalono na podst. art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 t.j.)

§ 1
1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
1) na szczeblu szkoły – zarząd samorządu uczniowskiego,
2) na szczeblu klas – samorządy klasowe, będące członkami prezydium samorządu szkolnego.
3. Zarząd samorządu uczniowskiego składa się z czterech osób, wyłonionych do udziału w projekcie Demokracja w branżówkach, przeszkolonych do wdrożenia w szkole działań wypełniających wszystkie wymagania prawa oświatowego, a jednocześnie zwiększających aktywność społeczną uczniów i uczennic.
4. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
5. Przedstawiciele klas wybierani są podczas pierwszej godziny wychowawczej w każdym roku szkolnym, zgodnie z zasadami: równy głos (każdy ma jedne głos i waży on tyle samo, niezależnie od wieku, ocen itp.), zasadą tajności (konieczność zapewnienia prywatności w trakcie głosowania), powszechności – każdy uczeń jest uprawniony do oddania głosu. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela-wychowawcy klasy.
6. Każda klasa może wyłonić dwóch przedstawicieli wchodzących w skład prezydium samorządu uczniowskiego.
7. Podczas nieobecności przedstawiciela klasy na zebraniu samorządu uczniowskiego może go zastąpić dowolna, wskazana przez niego lub wychowawcę osoba reprezentująca dany oddział klasowy.
8. Kadencja prezydium trwa rok.
9. Członka zarządu samorządu uczniowskiego jak i prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
10. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który zgłosi swoją kandydaturę i uzyskawiększość głosów w referendum przeprowadzonym wśród uczniów.
11. Samorząd pracuje w oparciu o plan pracy przedstawiony dyrekcji szkoły do dnia 14 września.
12. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu oraz realizować inicjatywy na rzecz klimatu.

§ 2
1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.
f. prawo zgłoszenia kandydatury nauczyciela pełniącego rolę jednego z opiekunów samorządu uczniowskiego.
2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
a. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
a. opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
b. opiniowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów pełnoletnich, nierealizujących obowiązku szkolnego,
c. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603),
d. wnioskowanie o przyznanie uczniom stypendium Prezydenta Elbląga, tytułu Ośmiu Wspaniałych.
§ 3
1. Opiekunów/opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera dyrektor szkoły.
2. Samorząd uczniowski może wybrać kolejnego nauczyciela, który zostanie kolejnym opiekunem samorządu uczniowskiego.
3. Opiekunowie pełnią funkcję doradczą samorządu.
4. Opiekunowie samorządu uczniowskiego uzyskują status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
5. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
6. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4.
1. Organy samorządu uczniowskiego zobowiązane są do przeprowadzenia wśród uczniów debaty o sprawach szkolnych, do zbierania opinii i wniosków od społeczności szkolnej. Każdy uczeń ma prawo zgłosić inicjatywę, opinię wniosek do członków zarządu samorządu uczniowskiego. Może to zrobić za pośrednictwem poczty na dzienniku elektronicznym lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy tablicy samorządu uczniowskiego na pierwszym piętrze.
2. Samorządy klasowe wraz z kolegami i koleżankami ze swojej klasy zobligowane są do przeprowadzenia przynajmniej jednej inicjatywy oddolnej dotyczącej klimatu.
3. Samorząd uczniowski spotyka się na zebrania co dwa tygodnie.
4. Wszystkie decyzje zarządu i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
5. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
6. Zarząd samorządu uczniowskiego raz w miesiącu odbywa spotkanie z dyrektorem szkoły w celu przedstawienia wniosków i opinii oraz planu działań.


§ 5.
1. Wszyscy uczniowie powinni uchwalić regulamin, głosując zgodnie z zasadami równy głos (każdy ma jedne głos i waży on tyle samo, niezależnie od wieku, ocen itp.), zasadą tajności (konieczność zapewnienia odosobnienia w trakcie głosowania), powszechności.
2. Głosowanie odbędzie się drogą online poprzez referendum na dzienniku elektronicznym.
3. Regulamin ustala się na początku roku szkolnego i ważny jest przez cały jego rok.
4. Regulamin jest zgodny ze statutem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu.
7. Regulamin jest przechowywany w aktach oznaczonych jako Organizacja samorządu i złożony w składnicy akt na okres 25 lat (B25).
8. Regulamin aktualizowany będzie po każdej zmianie przepisów oraz postanowień statutu dotyczących samorządnej działalności uczniów w szkole.